Bükkösdi Tagóvoda

Óvodánk a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája, melynek épülete korszerű, felújított. Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki községekből fogadjuk óvodásainkat, ugyanakkor nyitottak vagyunk más településekről érkező gyermekek befogadására is.

Az óvodapedagógusok, a dajkák, a pedagógiai asszisztens a törvényi előírásoknak megfelelő szakképzettséggel és szakmai elhivatottsággal rendelkeznek. Mindennapi munkánk alapelve, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort biztosítsunk a hozzánk járó gyermekek számára.

Óvodánkban 2 vegyes életkorú óvodai csoport működik és egy bölcsődei csoport, amelyből egy óvodai csoportban kétnyelvű, magyar- német nemzetiségi óvodai nevelés valósul meg. A kiemelt figyelmet igénylő (SNI) gyermekek egyéni fejlesztését speciálisan képzett szakember végzi a szakértői véleményben foglaltak alapján (gyógypedagógus, logopédus.)

Munkánk alapja Pedagógiai Programunk, mely meghatározza óvodai életünket, mindennapjainkat. A gyermekek sokféle tevékenységet végezhetnek a nap folyamán, mely során a hagyományok, a helyi szokások, értékek megőrzése is célunk. Ebben az óvodai környezetben a gyermekek szabadon mozoghatnak, játszhatnak, alkothatnak, jól érzik magukat.  Nevelő, fejlesztő munkánk során arra törekszünk, hogy a közös tevékenységek, közös élmények örömét, érzelmi többletét a gyermekek átéljék.

Regisztrált tehetségpont vagyunk, tehetséggondozó tevékenységünk az „Ügyes Mancsok”- Agyagozástól a fazekasságig az óvodában tehetségműhely keretében valósul meg.

   

Tevékenységformáink/foglalkozásaink

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a mindennapos szabad mozgás biztosítására szabadban és a csoportszobában egyaránt. Óvodánk udvarán és jól felszerelt tornaszobánkban lehetőség van a rendszeres testedzésre.

A legfontosabb tevékenységünk a játék, melyen keresztül játékos foglalkozásokkal és módszerekkel történik a gyermekek személyiségfejlesztése.

A külső világ tevékeny megismerése – környezetünk megismerése, matematikai tapasztalatok, mozgás, verselés, mesélés, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a környezettudatos magatartásra, a természet szeretetére nevelést. Meggyőződésünk, hogy a gyermekeknek egyre inkább van szükségük változatos, kereső-kutató, felfedező természet-közeli élményekre. Megtanítjuk a gyermekeket figyelni és látni a természetben, hogy kíváncsiságuk és a szép iránti természetes fogékonyságuk révén élvezhessék a felfedezés örömét. A sokszínű növény-és állatvilág, a változatos domborzati viszonyok, az erdők, a mezők, a helyi horgásztó, a patak, a helyi ökopark gazdag ingerhatásával biztosított a gyermekek sokoldalú nevelése.

      

Német nemzetiségi kétnyelvű (magyar-német) óvodai nevelés egy óvodai csoportban

Kétnyelvű csoportunkban a spontán, önkéntelen tanulás különböző játéktevékenységeken keresztül, változatos kezdeményezések és foglalkozások keretén belül valósul meg: ének-zene, dalos körjátékok, tánc, mese-vers, dramatikus játékok, rajz-ábrázolás, környezetismeret, mozgás. Mindennapos gondozási tevékenységünket átszövi a német nyelv használata, mely erősíti, elmélyíti a gyermekek passzív nyelvtudását.

Az esélyegyenlőség biztosítása, hátránykompenzáció

A hangsúlyt arra helyezzük, hogy a gyermekek az óvodáskor végére a különbözőségekkel természetes módon tudjanak együtt élni és csoporttársakká válni; olyan játékhelyzeteket és tanulási környezetet biztosítunk, hogy a gyermekek tudják be-és elfogadni, megérteni, tisztelni a különbözőségekből fakadó eltéréseket.

A szülők betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, így megismerkedhetnek egy újabb, esetleg a sajátjuktól eltérő elveken, szokásokon alapuló közösséggel. Az együttnevelés során támogatjuk, hogy a szülők szülői szerepükben megerősödjenek, felhívjuk figyelmüket a gyermekükkel minél több együtt töltött idő szükségességére, az együttes játék, a napi mesélés fontosságára.

Az óvoda nyitottságából adódóan folyamatosan tájékozottak lehetnek a gyermekükkel történt eseményekről, fejlődésükről visszajelzést kapnak a napi kapcsolattartás, illetve fogadóórák keretében.

Ünnepek, hagyományok

A szülőkkel való kapcsolattartás, az elfogadás, a példamutatás, a közös programok, ünnepek hozzájárulnak ahhoz, hogy kiérdemeljük és megtartsuk a szülők bizalmát, elégedettségét. Bekapcsolódhatnak az óvodai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységekbe, ünnepi előkészületekbe, kirándulásokba. (például évszakonként tapasztalat- és élményszerző séták, kirándulások, a természet változásainak megfigyelése, a jeles naphoz, jeles zöld napokhoz fűződő népszokások felelevenítése; a gyermekek születésnapjának ünneplése, Márton-nap, Karácsonyváró, Farsang, édesanyák köszöntése, kerti parti, óvodabúcsúztató, stb.).

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat, a kedves szülőket!