Szabadszentkirályi Tagóvoda

Egy kis óvodatörténet - Egy korabeli jegyzőkönyvből van tudomásunk arról, hogy 1939-től már volt a településen az óvodáskorú gyermekek számára nyári menedékhely, ahol gondozásban és megfelelő oktatásban részesültek. 1965-ig idényjelleggel nyári napközi otthonos óvoda működött a településen. A maihoz hasonló óvodai ellátás 1965. október 1-én, a mai óvodaépületben megnyílt óvodában, 1 óvodai csoportban, 15 fővel kezdődött. A gyermekek felvételénél alapvető szempont volt, hogy mindkét szülő munkahellyel rendelkezzen. Olyan gyermekeket, akiknek háztartásbeli anyja volt, csak az iskolakötelezettség előtti évben fogadták, és csak a délelőtti foglalkozások idejére. Ez a szempont, az óvoda befogadóképessége miatt, egészen a rendszerváltás utánig megmaradt. A folyamatosan növekvő gyermeklétszám indokolta az óvoda bővítését, így 1979-ben az óvodaépületben működő iskolai ebédlő óvodai csoportszobává alakításával, megnyílt a második óvodai csoport. Az 50 férőhelyessé bővült óvodában két óvodai csoportban foglalkoztak a 3-6 éves gyermekekkel. Ide jártak a társközségek, Gerde, Velény és Pécsbagota óvodás korú gyermekei is.

Óvodánk ma:
Beóvodázási körzet:

- Szabadszentkirály,

- Gerde,

- Velény,

- Pécsbagota települések. 

Óvodai férőhelyek száma: 50
Óvodai csoportok száma: 2

Alaptevékenységünk:

- A (2,5) 3-6 éves gyermekek óvodai nevelése,

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált nevelése,

- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés. 

Kiegészítő feladatok:

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs fejlesztő programja szerinti nevelés.

- Magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés

Alapvető célkitűzéseink:

- Az óvodába járó gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődése, nyugodt, derűs, biztonságos, befogadó környezet biztosításával.

- A gyermekek és a természet közötti szoros kapcsolat, a pozitív érzelmi viszony kialakítása.

- Váljon belső igényükké a természetet óvó-védő magatartás.

- Nemzeti identitás tudatuk megalapozásának elmélyítése.

- Környezetükben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagukat értékelni tudó, másokat elfogadó és együttműködő gyermeki tulajdonságokkal rendelkezzenek.

- Hagyományokat tisztelő emberré váljanak.

- Az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására törekszünk.

- A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése, mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vétele. 

Kiemelt feladataink:

- Az egészséges életmód alakítása, ezen belül:

- az egészséges életvitel igényének, a gyermek testi fejlődésének elősegítése, testi-lelki szükségleteinek kielégítése.

- Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, a szociális érzékenység fejlesztése.

- Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az általános iskolával való szoros együttműködésre törekszünk. Ennek megvalósítására közös óvoda-iskola átmenet munkacsoportot működtetünk. Jó kapcsolatot tartunk a településeken működő cigány kisebbségi önkormányzatokkal. Egyre szervezettebb és aktívabb szerepet tölt be óvodánkban a szülői szervezet. Egyre nagyobb számban vesznek részt közös programokon, kirándulásokon, aktivizálják a többi szülőt. A szeptemberi óvodakezdés előtt megszervezik az óvoda udvarának rendbetételét. Kétcsoportos óvodánkba négy község,(Szabadszentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény) gyermekei járnak, jelenleg 48 gyermek. A három szomszédos településről a gyermekek menetrend szerinti autóbuszjáratokkal érkeznek és utaznak haza. Az óvoda épülete, családi ház jellegével jól illeszkedik a faluképbe. Szép, füves, gondozott udvarunk van, melyben a régi játékokon kívül megtalálhatóak az európai uniós szabványnak megfelelő korszerű udvari játékok is. A 2009/2010-es nevelési évtől, a nyertes TÁMOP 3.1.4-es pályázat keretében óvodánk Napraforgó csoportjában a kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján folyik az óvodai nevelés. Pályázaton kívül a Micimackó csoportban is e program szerint folyt a nevelés, annál is inkább, mivel a Micimackó csoport óvodapedagógusai már rendelkeztek a kompetencia alapú programcsomag alkalmazásához szükséges végzettséggel. Óvodánkban már eddig is fontosnak tartottuk a környezettudatos viselkedés- és magatartásformák kialakítását, a környezettel való harmonikus együttélés igényének megteremtését. Szintén kiemelt feladatként kezeltük a néphagyományok megismerését, ápolását, a jeles napokhoz kapcsolódó ünnepeket. Mindezek a kompetencia alapú óvodai programcsomagban még hangsúlyosabban jelennek meg. Nevelőmunkánk tervezésének keretét az évszakok, valamint a négy őselem – Levegő, Tűz, Víz és Föld témái adják. Nevelési céljainkat, feladatainkat a hagyományápolás, drámapedagógia és a kompetencia alapú nevelés eszközrendszerével valósítjuk meg. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink cselekedtetéssel, közvetlen tapasztalás útján szerezzenek minél több ismeretet az őket körülvevő világról.